Medzinárodné inštitúcie pravidelne monitorujú a hodnotia situáciu v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v jednotlivých krajinách. Medzi najdôležitejšie a najrelevantnejšie hodnotenia patria tie, ktoré realizujú inštitúcie Európskej únie (EÚ) a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Cieľom publikovaných analýz a reportov je predovšetkým poskytnúť nezaujaté informácie o vývoji a výkone národného výskumného a inovačného ekosystému a ich porovnania s inými členskými štátmi EÚ. Vďaka týmto analýzam dostávajú krajiny každoročne návrhy, v čom by sa mohli zlepšiť a zároveň získavajú informáciu o najlepšej praxi, ktorá funguje v ostatných krajinách EÚ alebo OECD.

My sme sa pozreli na to, ako v hodnoteniach obstálo Slovensko, aké odporúčania nám z nich vyplývajú, a akým výzvam náš výskumný a inovačný ekosystém musí v súčasnosti čeliť. Cieľom našej analýzy bolo predovšetkým zosumarizovať prehľad odporúčaní, ktoré Slovensko dostáva od EÚ a OECD, ako aj spôsob ich reflektovania do praxe na národnej úrovni. Tam kde to bolo možné, sme sa snažili porovnať aj progres, ktorý nastal od vstupu Slovenskej republiky do EÚ v roku 2004.

Analýzu sme rozdelili do siedmych tematických kapitol, ktorých cieľom je pokryť všetky kľúčové oblasti výskumných a inovačných politík:

  • financovanie výskumu a vývoja,
  • výskumný systém a riadenie,
  • ľudské zdroje,
  • výstupy,
  • spolupráca,
  • infraštruktúra,
  • výskum, vývoj a inovácie v súkromnom sektore.

Každá z kapitol obsahuje vlastné zhrnutie najdôležitejších zistení a odporúčaní, v konkrétnych oblastiach.

Prečítajte si našu analýzu, ktorá je výstupom práve prebiehajúceho projektu Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska. Kratšie zhrnutie toho najdôležitejšieho nájdete aj na našom blogu na Denníku N.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. 

About SOVVA

SOVVA is a non-governmental organization of nationwide competence established to promote R&D development in Slovakia by means of improving R&D capacities, bridging the academic and commercial areas while utilizing international experience and contacts

More

Calendar

No events available.

Partners